Privacyverklaring

25/05/18

Fotograaf Kees Winkelman is verantwoordelijk voor de respectvolle en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@keeswinkelman.nl
J.J. Cremerplein 20 hs
1054TK Amsterdam
www.keeswinkelman.nl
061050 9816

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kees Winkelman verwerkt persoonsgegevens die u zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op info@keeswinkelman.nl verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer (indien noodzakelijk)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website www.keeswinkelman.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keeswinkelman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Fotograaf Kees Winkelman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Voor het afhandelen van uw betaling
Kees Winkelman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens die wij van u verwerken worden bewaard voor de duur van tien jaar. Indien na verloop van tien jaar de persoonsgegevens ongebruikt zijn gebleven worden zij gewist. Als u wenst dat uw persoonsgegevens eerder worden gewist, dan kunt u daarover contact met ons opnemen (zie hierboven).
Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld op grond van fiscale of sociale verzekeringswetgeving, dan houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kees Winkelman verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kees Winkelman gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kees Winkelman. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keeswinkelman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kees Winkelman wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kees Winkelman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@keeswinkelman.nl